آموزش آموزش #Visual C

تماس بگیرید
مالیات تماس بگیرید
  • کد محصول: 2014
  • موجودی: عدم موجودی در انبار

بررسی اجمالی

شامل دوره های مقدماتی ، متوسط و پیشرفته به شرح زیر میباشد - دوره مقدماتی
شامل دوره های مقدماتی ، متوسط و پیشرفته به شرح زیر میباشد

- دوره مقدماتی

۱ - مفهوم NET.
مقدمه - آشنایی با NET - .NET Framework. چیست؟

۲- ورود به برنامه
آشنایی با Visual Studio - ایجاد یک پروژه - پانل Properties

۳ - تعاریف پایه
آشنایی با فضای نام - مفهوم شی گرایی و کلاس - کلاس ها و فضای نام

۴شز - قواعد کد نویسی
قواعد برنامه نویسی در #C - درج توضیحات در #C

۵ - شروع برنامه نویسی
نوشتن اولین برنامه - تغییر رنگ فرم

۶ - آشنایی با انواع داده ها
آشنایی با انواع داده ها

۷ - آشنایی با متغیرها
تعریف متغیر - درج متغیر بدون مقدار اولیه - کلمه کلیدی Var

۸ - کار با انواع داده ها
تبدیل انواع داده به یکدیگر - انواع داده های عددی - داده های رشته ای و کاراکتری

۹ - نکات کاربردی داده ها
نکات کاربردی داده ها (١) و (٢)

۱۰ - میدان دید متغیرها
میدان دید متغیرها

۱۱ - کار با عملگرها (١)
عملگرهای ریاضی - عملگرهای ++ و - - - عملگرهای ترکیبی

۱۲ - کار با عملگرها (٢)
دسته بندی عملگرها - عملگرهای تساوی - عملگرهای رابطه ای و منطقی - مفهوم ثابت ها

۱۳ - کار با انواع کنترل ها (١)
خصوصیات یک فرم - کنترل TextBox (١) - کنترل TextBox (٢) - کنترل Label

۱۴ - کار با انواع کنترل ها (٢)
کنترل ComboBox - کنترل Button (١)، (٢) و (۳) - کنترل CheckBox

۱۵ - کار با انواع کنترل ها (۳)
کنترل ListBox - کنترل PictuteBox - کنترل Timer - کنترل های LinkLabel و NotifyIcon - کنترل های MaskedTextBox و NumeticUpDown - کنترل های RadioButton و ProgressBar

۱۶ - کار با انواع کنترل ها (۴)
کنترل ToolTip - کنترل WebBrowser - کنترل DateTimePicker

۱۷ - کار با انواع کنترل ها (۵)
کنترل MenuStrip - کد نویسی برای منوها (١) و (٢) - کنترل ContextMenuStrip - کنترل StatusStrip - کار با خصوصیات یک کنترل

۱۸ - ساختار شرطی
ساختارهای شرطی - دستور Else If - ساختار Switch

۱۹ - ساختار تکرار
ساختار تکرار While - ساختار تکرار Do While - حلقه For

۲۰ - مفاهیم آرایه ها
آرایه ها - تعریف آرایه

۲۱ - کار با آرایه ها
دسترسی به اعضای آرایه - پیمایش آرایه توسط دستور For - نکات تکمیلی آرایه ها - کپی کردن آرایه ها

۲۲ - دستور Foreach
پیمایش آرایه با Foreach - ساختار Foreach

۲۳ - آرایه های چند بعدی
آرایه های چند بعدی - خواندن آرایه توسط دستور For - خواندن آرایه توسط دستور Foreach - آرایه های سه بعدی

۲۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

۲۵ - آزمون های تستی
شامل ۶۰ عدد تست

 

-دوره متوسط
 

۱ - متدها
متدها

۲ - متدهای غیر بازگشتی
متد غیر بازگشتی بدون آرگومان (١) و (٢) - متد غیر بازگشتی با آرگومان (١) و (٢)

۳ - متدهای بازگشتی
متد بازگشتی بدون آرگومان (١) و (٢) - متد بازگشتی با آرگومان (١) و (٢)

۴ - مفهوم :Method Overloading
مفهوم Method Overloading - متدهایی با تعداد پارامترهای متفاوت

۵ - دستورات Catch
دستورات Try Catch - دستورات Catch متوالی

۶ - مدیریت خطاها
کلاس Exception - کلمه کلیدی Throw - بلوک Finally

۷ - مفاهیم شی گرایی
شی گرایی - مفهوم کپسولی بودن

۸ - کلاس ها و شی گرایی
نمونه سازی - افزودن فیلد Speed - افزودن متد Accelerate - خاصیت های خواندنی - نوشتنی - افزودن خاصیت درها

۹ - مفاهیم تکمیلی شی گرایی
مفهوم متدهای سازنده - مفهوم وراثت - Override کردن متدها

۱۰ - مفهوم چند شکلی
مفهوم چند شکلی (١) و (٢)

۱۱ - پایگاه داده
مفاهیم پایگاه داده - کار با SQL Server - ایجاد یک پایگاه داده

۱۲ - روش های ایجاد جداول
ایجاد جداول خالی - ایجاد جدول توسط Query - ایجاد سایر جداول

۱۳ - ویرایش جداول
ایجاد ارتباط میان جداول - اضافه کردن رکوردها - دسترسی به پایگاه داده از طریق C#

۱۴ - مفهوم ADO.NET
آشنایی با ADO.NET - اشیا و متدهای ADO.NET

۱۵ - پر کردن DataGrid ها
پر کردن DataGrid ها (١) و (٢)

۱۶ - اتصال به پایگاه داده
اتصال به پایگاه داده توسط متدها (١) و (٢)

۱۷ - کار با ADO.NET
ایجاد کد Insert در ADO.NET - نکات امنیتی برنامه - تنظیم TabIndex - کنترل نوع داده

۱۸ - کد دکمه ها در ADO.NET
ایجاد کد Delete در AAO.NET - ایجاد کد Update در AAO.NET - ایجاد کد Search در AAO.NET - ایجاد کد Refresh در AAO.NET -

۱۹ - اتصال C# به بانک اطلاعاتی
اتصال C# به بانک اطلاعاتی (١)، (٢) و (٣)

۲۰ - مبانی LINQ
مفهوم LINQ - کار با LINQ - کد پر کردن Grid

۲۱ - کد دکمه ها در LINQ
ایجاد کد Save در LINQ - ایجاد کد Delete در LINQ - ایجاد کد Update در LINQ - ایجاد سایر کدها در LINQ

۲۲ - مبانی EMD
آشنایی با EMD - نمایش اطلاعات در Grid

۲۳ - کد دکمه ها در EMD
ایجاد کد Save در EMD - ایجاد کد Delete در EMD - ایجاد سایر کدها در EMD

۲۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

۲۵ - آزمون های تستی
شامل ۶۰ عدد تست

 

-دوره پیشرفته

۱ - شمارنده ها
کار با شمارنده ها - نمایش عددی شمارنده ها

۲ - ساختارها
ساختارها

۳ - گزارش گیری
آشنایی با گزارش گیری - ارسال پارامتر به گزارش

۴ - کار با DLL
ایجاد یک DLL - استفاده از DLL

۵ - کار با فایل های XML
نوشتن اطلاعات در فایل XML - خواندن اطلاعات از فایل XML - پیاده سازی کد دکمه Delete

۶ - کار ا Threadها
مفهوم Thread - کار با Thread

۷ - اجرای Threadها
اجرای متوالی Threadها - اجرای همزمان Threadها

۸ - پارامترهای Threadها
افزودن پارامتر به متد - ارسال پارامتر به برنامه

۹ - انواع و وضعیت Threadها
انواع Thread - تغییر وضعیت Thread - دسترسی به یک منبع مشترک

۱۰ - پروژه (فارسی سازی)
نمایش تاریخ شمسی - صفحه کلید فارسی

۱۱ - پروژه (پاک کردن TextBox)
پاک کردن TextBoxها (١) و (٢)

۱۲ - پروژه (جدا کردن اعداد و تاریخ)
جدا کردن اعداد به صورت سه رقمی - درج Slash در تاریخ

۱۳ - پروژه (نمایش اطلاعات)
نمایش پیام بر اساس محتوای TextBox - به دست آوردن نام کاربری

۱۴ - پروژه (دستورات Login)
Login در محیط DataSet (١) و (٢)

۱۵ - پروژه (کنترل تصاویر)
کنترل نمایش تصاویر (١) و (٢) - نمایش تصویر بر اساس کد

۱۶ - پروژه (طراحی و فراخوانی ماشین حساب)
طراحی ماشین حساب - فراخوانی ماشین حساب ویندوز

۱۷ - پروژه (مثال های کاربردی)
ارتباط کلیدهای Tab و Enter -شز تغییر رنگ فرم توسط کاربر - ارسال اطلاعات جدول به Excel - پر کردن ProgressBar - استفاده از کنترل NotifyIcon

۱۸ - توابع API
فایل های DLL حاوی توابع API - کنترل نحوه نمایش فرم توسط تابع API

۱۹ - پروژه کامل (اطلاعات پرسنلی ۱)
ایجاد جدول پرسنل - بررسی کنترل های فرم - دکمه انتخاب تصویر پرسنل - دکمه Save

۲۰ - پروژه کامل (اطلاعات پرسنلی ۲)
تنظیم TabIndex - متد خالی کردن فرم - خالی کردن PictureBox - فعال و غیرفعال کردن دکمه ها - نمایش رکوردها در Grid

۲۱ - پروژه کامل (اطلاعات پرسنلی ۳)
دکمه Delete - دکمه Search - کد مربوط به ComboBox

۲۲ - پروژه کامل (اطلاعات پرسنلی ۴)
دکمه Update - دکمه Refresh

۲۳ - ایجاد برنامه تحت شبکه
ایجاد برنامه تحت شبکه

۲۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

۲۵ - آزمون های تستی
شامل ۶۰ عدد تست

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب