آموزش MATLAB 2015

تماس بگیرید
مالیات تماس بگیرید
  • کد محصول: 2015
  • موجودی: عدم موجودی در انبار

بررسی اجمالی

شامل دوره های مقدماتی ، متوسط و پیشرفته به شرح زیر میباشد - دوره مقدماتی
شامل دوره های مقدماتی ، متوسط و پیشرفته به شرح زیر میباشد

- دوره مقدماتی

١ - مقدمه
مقدمه

٢ - ورود به برنامه
آشنایی با محیط کاری - آشنایی با Help - مبانی اولیه

٣ - کار با متغیرها
قواعد نام گذاری متغیرها - انواع داده ای متغیر

۴ - مقدمات کار با نرم افزار
آشنایی با مفاهیم کلی - کنترل نحوه نمایش مقادیر عددی - کار با Mfileها - درج توضیحات

۵ - ایجاد ماتریس ها
ایجاد ماتریس - ایجاد ماتریس با گام های مشخص - ماتریس های رشته ای

۶ - مدیریت ماتریس ها
دسترسی به عناصر یک ماتریس - اتصال دو ماتریس

٧ - توابع ایجاد ماتریس ها
توابع ایجاد ماتریس ها (١) - توابع ایجاد ماتریس ها (٢)

٨ - عملگرهای ابتدایی
عملگرهای جمع، تفریق و ضرب - عملگر تقسیم

٩ - سایر عملگرها
عملگر توان و ماتریس ترانهاده - عملگرهای رابطه ای - عملگرهای منطقی

١٠ - ساختارهای کنترلی (١)
دستور شرطی If - دستور Switch - حلقه For - آشنایی با Break و Continue

١١ - ساختارهای کنترلی (٢)
حلقه های For تو در تو - حلقه While - دستور Try-Catch

١٢ - تنظیمات کدها
ایجاد فرو رفتگی در کد - تعیین سایز و رنگ کد - قابلیت Command History

١٣ - مفهوم تابع
مفهوم تابع

١۴ - استفاده از توابع
ایجاد تابع - کار با توابع - دستور Return

١۵ - توابع بازگشتی
توابع بازگشتی

١۶ - توابع عمومی
توابع Disp و Pause - تابع Msgbox

١٧ - توابع عملیاتی (١)
توابع Factorial و Sum - توابع Min، Max، Mean و Mod - توابع Round، Ceil و Floor - توابع Median و Mode

١٨ - توابع عملیاتی (٢)
توابع Primes، Isprime، Abs و Char - تابع Size - توابع Ind٢sub و Sub٢ind - توابع Perms و Rot90

١٩ - توابع عملیاتی (٣)
توابع Flipud و Fliplr - تابع Linspace - توابع Var و Std - توابع Factor، GCD و LCM

٢٠ - کار با اعداد مختلط
کار با اعداد مختلط

٢١ - توابع مرتب سازی ماتریس ها
توابع مرتب سازی ماتریس ها (١) - توابع مرتب سازی ماتریس ها (٢)

٢٢ - تابع Find
تابع Find

٢٣ - توابع کار با بردارها
توابع کار با بردارها (١) - توابع کار با بردارها (٢)

٢۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

٢۵ - آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست

- دوره متوسط :

١ - توابع کار با رشته ها
متغیرهای رشته ای و عددی - توابع Str2num و Num2str

٢ - تابع Strcat
تابع Strcat (١) - تابع Strcat (٢)

٣ - ویرایش رشته ها
توابع مقایسه و تبدیل رشته ها - جستجو و جایگزینی رشته ها - کار با فضاهای خالی در رشته ها - چاپ ستاره

۴ - توابع تاریخ و زمان
توابع تاریخ و زمان

۵ - کار با فایل ها
توابعFopen و Fclose - تابع Fgetl - توابع Frewind و Fileread - توابع Feof و Type

۶ - محاسبات عددی و ریاضیاتی
حل معادلات خطی - رسم نمودار توابع - ترسیم چند تابع در یک نمودار

٧ - افزودن جزئیات به نمودارها
تعیین Style و ضخامت نمودار - افزودن همزمان جزئیات (١) - افزودن همزمان جزئیات (٢)

٨ - تغییر خصوصیات نمودار
ایجاد Handle - ایجاد Title، Label و Legend - دستور Hold On - تغییر بازه نمودار - ایجاد Grid

٩ - توابع نمایش نمودارها
تابع Subplot - تابع Plotyy

١٠ - ترسیمات قطبی
ترسیمات قطبی

١١ - نمودارهای سه بعدی
تابع Surf - تابع Sphere - توابع Ellipsoid و Plot3

١٢ - نمودارهای میله ای
نمودارهای میله ای (١) - نمودارهای میله ای (٢) - ایجاد تغییر در نمودارهای میله ای

١٣ - سایر نمودارها
نمودارهای دایره ای - نمودارهای توپوگرافی

١۴ - توابع کار با چند جمله ای ها
توابع Polyder و Ployval - تابع Polyfit - تابع Polyint - تابع Roots - توابع Conv و Deconv

١۵ - جعبه ابزار Symbolic Math
متغیرهای Symbolic - ثابت های Symbolic - حساب دیفرانسیل

١۶ - معادلات جبری
حل معادلات جبری - حل دستگاه معادلات جبری

١٧ - اعمال فرضیات
اعمال فرضیات

١٨ - توابع کاربردی (١)
تابع Numden - تابع Limit

١٩ - توابع کاربردی (٢)
تابع Expand - تابع Rsums - تابع Symsum

٢٠ - محاسبه انتگرال یک تابع
محاسبه انتگرال یک تابع

٢١ - سایر توابع
تابع Finverse - تابع Vpasolve

٢٢ - کار با Taylor
تابع Taylor - ابزار Taylor

٢٣ - محاسبه لاپلاس
محاسبه لاپلاس

٢۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

٢۵ - آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست


-دوره ی پیشرفته

١ - آشنایی با Curve Fitting
کار با Curve Fitting - متدهای Curve Fitting - اعمال Surface Fitting

٢ - پردازش تصویر
تابع Imread - انواع تصاویر

٣ - توابع تبدیل تصاویر
تابع Im٢bw - تابع Graythresh - تابع Rgb٢gray

۴ - توابع کار با تصاویر
تابع Repmat - توابع Imageinfo و Impixel

۵ - چرخاندن و برش تصویر
تابع Imrotate - تابع Imcrop

۶ - ادغام و کسر تصاویر
تابع Imadd - تابع Imsubtract - اضافه کردن مقدار به تصویر

٧ - سایر توابع کار با تصاویر
ضرب و تقسیم بر روی تصاویر - تابع Imresize - تابع Corr2

٨ - لبه یابی تصاویر
تابع Edge - متد Sobel - سایر متدهای لبه یابی

٩ - توابع ویرایش تصاویر
تابع Imfill - تابع Bwlabel

١٠ - تابع Regionprops
کار با تابع Regionprops - خصوصیات تابع Regionprops (١) - خصوصیات تابع Regionprops (٢)

١١ - سایر خصوصیات تابع Regionprops
خصوصیت Centroid - تابع Bwareaopen - خصوصیت EulerNumber

١٢ - جستجو و چرخاندن Object
جستجو و چرخاندن Object

١٣ - دریافت اطلاعات از تصاویر RGB
دریافت اطلاعات از تصاویر RGB (١) - دریافت اطلاعات از تصاویر RGB (٢)

١۴ - ایجاد تصاویر خاکستری
ایجاد تصاویر خاکستری

١۵ - رابط گرافیکی
ایجاد یک GUI - ترازبندی و توزیع Componentها

١۶ - بازکردن پروژه
بازکردن پروژه

١٧ - کدنویسی Componentها
افزودن کد به Componentها - دریافت اطلاعات از کاربر - رسم نمودار

١٨ - تابع Set
تابع Set

١٩ - کار با منوها
ایجاد منو - کدنویسی منوها

٢٠ - تابع Waitbar
تابع Waitbar

٢١ - تابع Inputdlg
تابع Inputdlg (١) - تابع Inputdlg (٢)

٢٢ - تابع Uigetfile
تابع Uigetfile

٢٣ - ایجاد فایل EXE
ایجاد فایل EXE

٢۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون عملی

٢۵ - آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب