آموزش MS Project 2013

تماس بگیرید
مالیات تماس بگیرید
  • کد محصول: 2014
  • موجودی: عدم موجودی در انبار

بررسی اجمالی

شامل دوره های مقدماتی ، متوسط و پیشرفته به شرح زیر میباشد - دوره مقدماتی
شامل دوره های مقدماتی ، متوسط و پیشرفته به شرح زیر میباشد

- دوره مقدماتی

۱ - مقدمه
مقدمه

٢ - مبانی و مفاهیم
مفاهیم ابتدایی (١) - مفاهیم ابتدایی (٢) - چرخه حیات پروژه - ارکان پروژه

٣ - فواید برنامه ریزی
فواید برنامه ریزی (١) - فواید برنامه ریزی (٢)

۴ - ورود به نرم افزار
آشنایی با محیط کاری - کار با نماهای مختلف

۵ - کنترل مشخصات
مشخصات فیلدها و رکوردها - تعیین مشخصات پروژه

۶ - آشنایی با WBS
آشنایی با WBS

٧ - کار با فعالیت ها
وارد کردن فعالیت ها - حذف فعالیت ها و خلاصه فعالیت ها

٨ - ایجاد Milestone
ایجاد Milestone

٩ - کار با کدهای WBS
ایجاد کدهای WBS - سفارشی کردن کدهای WBS

١٠ - زمان بندی دستی و خودکار
زمان بندی دستی و خودکار (١) - زمان بندی دستی و خودکار (٢) - ایجاد کپی وابسته

١١ - فعالیت های Recurring
فعالیت های Recurring (١) - فعالیت های Recurring (٢)

١٢ - آشنایی با Timeline
آشنایی با Timeline

١٣ - کار با تقویم ها
تقویم های کاری - ایجاد یک تقویم کاری (١) - ایجاد یک تقویم کاری (٢)

١۴ - کار با زمان
کنترل زمان فعالیت ها در نمودار گانت - واحدهای زمانی

١۵ - روابط
آشنایی با روابط - انواع رابطه

١۶ - پیش نیازی و پس نیازی
تعریف پیش نیازی ها - تعریف پس نیازی ها - سایر جزئیات در ایجاد روابط

١٧ - قیدها
آشنایی با قیدها - تناقض قیدها و روابط

١٨ - مفاهیم Deadline و شناوری
مفهوم Deadline - مفهوم شناوری

١٩ - فعالیت های بحرانی
فعالیت های بحرانی - محاسبه شناوری

٢٠ - سفارشی کردن نمای گانت (١)
ایجاد میله های سفارشی - تعیین ظاهر میله ها

٢١ - سفارشی کردن نمای گانت (٢)
نمای گانت سفارشی - تنظیم واحد زمانی در نمای گانت - درج شکل در نمای گانت - خطوط رهنما

٢٢ - منابع
تعریف منابع - تنظیمات منابع

٢٣ - تخصیص منابع
تعیین سطح دسترسی منابع - تخصیص منابع به فعالیت ها

٢۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

٢۵ - آزمون های تستی
شامل ۶٠عدد تست

-دوره متوسط

١ - کنترل منابع و فعالیت ها
کنترل منابع و فعالیت ها

٢ - انواع فعالیت ها
تعیین نوع فعالیت - کاربرد گزینه Effort Driven - کاهش زمان انجام فعالیت

٣ - تاثیر Task Typeها
تاثیر Task Typeها (١) - تاثیر Task Typeها (٢)

۴ - آشنایی با تسطیح منابع
تسطیح منابع - استراتژی های تسطیح منابع

۵ - مبانی تسطیح منابع
نحوه تسطیح منابع - تعیین بازه کنترل اضافه تخصیص ها

۶ - تنظیمات Leveling
تنظیمات Leveling (١) - تنظیمات Leveling (٢) - تنظیمات Leveling (٣) - فیلدهای موثر در تسطیح منابع

٧ - تسطیح دستی منابع
تسطیح دستی منابع (١) - تسطیح دستی منابع (٢)

٨ - تعریف هزینه ها
تعریف هزینه ها (١) - تعریف هزینه ها (٢)

٩ - تعیین هزینه های متغیر
تعیین هزینه های متغیر

١٠ - بودجه
تعریف منابع بودجه ای - تخصیص منابع بودجه ای - مقایسه بودجه و هزینه برنامه ریزی شده

١١ - مرتب سازی فعالیت ها
مرتب سازی فعالیت ها

١٢ - گروه بندی فعالیت ها
گروه بندی فعالیت ها (١) - گروه بندی فعالیت ها (٢)

١٣ - فیلتر کردن فعالیت ها
فیلتر کردن فعالیت ها (١) - فیلتر کردن فعالیت ها (٢)

١۴ - روابط خارجی
ایجاد روابط خارجی - نمایش روابط خارجی - به روز رسانی روابط خارجی

١۵ - آشنایی با زیر پروژه ها
آشنایی با زیر پروژه ها

١۶ - کار با Baseline
ذخیره Baseline - نمایش Baseline - به روز رسانی Baseline

١٧ - فیلدهای سفارشی
فیلدهای سفارشی (١) - فیلدهای سفارشی (٢) - فیلدهای سفارشی (٣)

١٨ - فرمول نویسی
فرمول نویسی

١٩ - تاریخ های شمسی
تاریخ های شمسی

٢٠ - نمای Calendar
نمای Calendar

٢١ - کار با نمای Network Diagram
نمای Network Diagram - چیدمان فعالیت ها در Network Diagram - تعیین فرمت Boxها

٢٢ - کار با سایر نماها
نمای Task Usage - نماهای Resource Allocation و Team Planner - سایر نماها

٢٣ - ایجاد یک نمای جدید
ایجاد یک نمای جدید

٢۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

٢۵ - آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست

 

-دوره پیشرفته

١ - جداول
کار با جداول (١) - کار با جداول (٢) - جداول مربوط به منابع

٢ - مدیریت Objectها
مدیریت Objectها

٣ - تنظیم Status Date
تنظیم Status Date

۴ - تنظیم خط پیشرفت
تنظیم خط پیشرفت

۵ - درصدهای پیشرفت برنامه ای
درصدهای پیشرفت برنامه ای

۶ - درصدهای پیشرفت زمانی برنامه ای
محاسبه درصدهای پیشرفت زمانی برنامه ای - ترسیم نمودار - درصد پیشرفت زمانی

٧ - درصد پیشرفت هزینه ای و فیزیکی
درصد پیشرفت هزینه ای - درصد پیشرفت فیزیکی

٨ - محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه ای
محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه ای (١) - محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه ای (٢)

٩ - پیش بینی درصدهای پیشرفت
پیش بینی درصدهای پیشرفت (١) - پیش بینی درصدهای پیشرفت (٢) - پیش بینی درصدهای پیشرفت (٣)

١٠ - فیلدها
انواع فیلدها - تاثیر فیلدها بر روی یکدیگر

١١ - ثبت اطلاعات واقعی فعالیت ها
ثبت اطلاعات واقعی فعالیت ها (١) - ثبت اطلاعات واقعی فعالیت ها (٢)

١٢ - زمان بندی مجدد فعالیت ها
زمان بندی مجدد فعالیت ها

١٣ - ارزش کسب شده پروژه
ارزش کسب شده پروژه (١) - ارزش کسب شده پروژه (٢)

١۴ - محاسبه شاخص های ارزش کسب شده
محاسبه شاخص های ارزش کسب شده (١) - محاسبه شاخص های ارزش کسب شده (٢)

١۵ - گزارش داخلی
گزارشات داخلی (١) - گزارشات داخلی (٢) - ایجاد گزارش داخلی

١۶ - گزارشات خارجی
گزارشات خارجی

١٧ - ایجاد گزارش سفارشی
ایجاد گزارش سفارشی

١٨ - تهیه پرینت
تهیه پرینت

١٩ - تنظیمات پرینت
تنظیمات پرینت (١) - تنظیمات پرینت (٢)

٢٠ - توابع ریاضی و کاراکتری
توابع ریاضی و کاراکتری

٢١ - سایر توابع
توابع تبدیلی - توابع نمایشی

٢٢ - انتقال اطلاعات از سایر نرم افزارها
انتقال اطلاعات از سایر نرم افزارها

٢٣ - ماکروها
کار با ماکروها - ضبط ماکرو

٢۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

٢۵ - آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست

 

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب